.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

متن جامعه سردفتران

باسلام واحترام درجلسه مورخ ٣٠/١٠/٨٨ هیئت مدیره جامعه درحضور جناب آقای جلیلی مدیرکل محترم ثبت استان مقررگردیدکه درآخر مله دفتر درآمد دفتر خانه به اداره ثبت برده نشده وفقط صورتحساب های مربوطه باذکرشماره حواله های ارسالی به کانون باامضاءدفتریاروسردفتربحسابداری ارسال گردد.

شماره نامه ٣٩٩ مورخ ۶/١١/٨٨