.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

تبریک

تبریک دهه فجر ازطرف جامعه سرفتران ودفتریاران آذربایجان شرقی درروزنامه امروز مهدآزادی صفحه ۴

شنبه ١٧بهمن ١٣٨٨ روزنامه مهد آزادی