طی بخشنامه‌ای‌ از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی مکلف به تفهیم متعالمین در هنگام تنظیم سند وکالت نسبت به تبعات انجام دیرهنگام فک پلاک متعلق به موکل، اخذ پلاک جدید به نام خود و تنظیم سند انتقال خودرو شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متن این بخشنامه بدین شرح است: «پیرو بخشنامه شماره ‌۵٧٢٩١/١/٣۴-21/ ‌١٢/ ‌٨۶ نظر به این که حسب برخی اطلاعات واصله، پس از تنظیم سند وکالت، تعویض پلاک و انتقال انواع خودرو، وکیل عمدا یا سهوا اقدامی جهت انجام مورد وکالت(فک پلاک متعلق به موکل و اخذ پلاک جدید بنام خود و تنظیم سند انتقال) نمی‌نماید و این امر با عنایت به این که پلاک خودرو کماکان بنام موکل بوده و خودرو در تصرف وکیل است، موجد تبعات متعدد امنیتی، انتظامی و قضایی است لذا دفاتر اسناد رسمی مکلفند مفاد ماده ‌٢٠ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ‌١٨ /‌٣ /‌٨۴ هیات وزیران و مسئولیت‌های وکیل مندرج در مواد ‌۶۶۶ و ‌۶۶٧ قانون مدنی را به متعالمین تفهیم کرده و وکیل و موکل را از تبعات انجام دیرهنگام مورد وکالت آگاه نمایند