.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

دامپینگ دفاتر اسناد رسمی درارایه خدمات

دامپینگ ازکلمه DUMPبه معنای ارزان فروختن وقیمت متعارف یا تعرفه مصوب راشکستن گرفته شده است ودراصطلاح عبارت است از عرضه کالا یاخدمات با قیمت کمترازهزینه‌ تمام شده یابه قیمت کمتر از تعرفه قانونی به منظورکسب مزیت دررقابت بادیگرعرضه کنندگان همان کالا یاخدمات وبه آن رقابت مکارانه یا نامشروع نیز می گویند.فرهنگستان لغت معادل فارسی آن را رقابت مخرب نام نهاده است.دامپینگ غالباهنگامی بوجود می‌آید که حرفه یا صنعت درشرایط بحران باشد یعنی عرضه بیش ازتقاضا به جامعه تحمیل شده و بازارکشش آن عرضه غیر متناسب را نداشته باشد.این رفتار در کشورهای عضو گات (GAT)عملی مجرمانه محسوب شده و مورد مجازات‌ قرار می‌گیرد تاحمایت لازم ازاعضای حرفه یاتجارت بعمل آید.


درسال 1904 دولت کانادااولین قانون ضد دامپینگ را به تصویب رساند و به دنبال آن سایر کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز قوانین مشابهی وضع کردند.

در ایران نیز در تاریخ 23/5/86 هیات محترم وزیران،با تدابیر و اقدامات حفاظتی قیمت‌شکنی(دامپینگ)،برای حمایت از عرضه کنندگان کالا وخدمات موافقت نموده است ومصوبه مبارزه با دامپینگ را به تصویب رسانده است.البته براساس این مصوبه، مفهوم قیمت شکنی (دامپینگ) ورود کالا به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن تعریف شده است و این تعریف معطوف به شرایط موجدتصویب مصوبه مذکوراست که یک کالا در جریان معمولی تجارت، کمتر از قیمت تمام شده آن درداخل باشد.عرضه کنندگان کالا وخدمات برای جلب مشتری درشرایط عدم توانایی رقابت معمول بارقبا دست به دامپینگ می‌زنند و دخالت دولت در این شرایط به منظور ایجاد شرایط رقابت منصفانه ضروری است.

بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادی اروپا (منعقده در رم) اقدام به دامپینگ ممنوع وجرم اعلام شده است. البته باید توجه کرد که از سوی دیگردولتها نیز موظف به حفظ تعادل درعرضه خدمات شده اند تا قوای حاکم خود شرایط تحقق دامپینگ رافراهم نسازد.

یادآوری می‌شود که بر طبق تعریف ارایه شده درکتاب :

The Mc Graw Hill Dictionary Of Modern Economicsکه در سال1973 منتشر شده است، فروش پایین‌تر از هزینه که می‌تواند توسط بنگاهی که قابلیت رقابت خود را از دست داده‌است و یا با هدف کسب سهم بیشتراز بازار انجام می گیرد، دامپینگ تلقی می‌شود.درکتاب: «فرهنگ علوم اقتصادی» به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپینگ به معنای رقابت مکارانه تعریف شده است.بهرروی اخیرا باافزایش غیرقانونی وناگهانی تعداددفاتر اسنادرسمی کشور این بیماری نوعا مختص تجارت بین الملل گریبانگیر دفاتر اسنادرسمی نیز شده است بگونه ای که گفته می شود برخی از دفاتر بعلت عدم توازن بازار عرضه وتقاضا و فقدان توان رقابت عادلانه بارقبای حرفه اقدام به تبلیغ وعرضه خدمات خودبه نرخ کمترازتعرفه مصوب می نمایندوبااینکه خودنیز می دانند که این شیوه عمل پاسخگوی هزینه های سالیانه آنان نخواهدبودمع الوصف برای امرار معاش روزانه اقدام به این کارنموده وقطعادرپایان سال مالی به مشکل جدی درپرداخت مالیات شغلی سالانه وعیدی وپاداش آخرسال کارکنان وسایر هزینه های مسلم وگریزناپذیرمواجه خواهندشد.ولی این اقدام ناپسندونامشروع آنان سایرسردفتران رابامشکلات جدیدی نظیرازدست دادن مشتری بعلت این رقابت نامعقول ونیز ناتوانی درپاسخگویی به پرسشهای مراجعین درخصوص علت این تفاوت درهزینه تنظیم سندواحد نموده است.چون توضیح موارد عدم ثبت سند دردفاتر قانونی (یادرنوع بهتر دامپینگ !اخذدستمزد به قیمت کمترازتعرفه مصوب)برای مراجعین کاری دون آیین رفتار حرفه ای وبتعبیر عامیانه آن:...سربالااست.باپوزش فراوان ازجهت استفاده از این ضرب المثل عوامانه درمحضر همکاران صاحب فضیلت امیدآن داریم که هیات مدیره محترم کانون واکنشی دراین خصوص نشان داده واندکی ازتبعات نامیمون افزایش غیرقانونی دفاتراسنادرسمی که عوارض آن به مرورهویدامی گرددرابکاهد.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٥۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم