.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

اخبار بیمه

سرمایه بیمه عمروآنچه پس ازفوت کارمند به بازماندگان یاافرادتحت تکفل اوپرداخت میشود،ازقبیل حقوق بازنشستگی یاحقوق وظیفه جزء ماترک نیست وتقسیم آن تابع مقررات خاص مربوط میباشد.

سوال : آیا تقسیم سرمایه بیمه عمرومقرری کارمندی متوفی تابع مقررات ارث است ؟

نظر اداره کل

اولاً : سرمایه بیمه عمرجزءماترک نیست ولذاازشمول مقررات ارث خارج است.اکر در قراردادبیمه عمر مشخصات استفاده کننده ازسرمایه مزبورتصریح شده باشد پس از فوت بیمه گذار تمام مبلغ سرمایه بیمه عمر به کسی که درقراردادمشخص شده است پرداخت میشود والاوجه مذکور به نسبت مساوی بین ورثه متوفی تقسیم می گردد.

ثانیا: مطالبات کارمنداز سازمان متبوع تازمان فوت ، ازجمله حقوق مالی وجزایی ازترکه حین فوت است وبایدطبق مقررات مربوط به ارث بین وراث تقسیم شودوآنچه پس از فوت کارمندبرقراروبه بازماندگان یاافراد تحت تکفل اوپرداخت میشود ازقبیل حقوق بازنشستگی یاحقوق وظیفه یاکمک هزینه فوت ، جزءماترک نیست وباید طبق مقررات خاص مربوط پرداخت شود.تشخیص افراد تحت تکفل کارمند به عهده اداره متبوع مربوط است .

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:۳٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم