.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

ارائه اوراق نمایندگی ووکالت جهت انتخابات هیئت مدیره

همکاران محترمی که جهت انتخابات هیئت مدیره از دیگر همکاران برگه نمایندگی یا وکالت دارند درخواست میشود جهت صدور برگه های انتخابات اوراق مذکور را تا آخر وقت اداری روز سه شنبة 13/07/89 به آقای سعید چشمائی اسکوئی سردفتر اسناد رسمی 72 تبریز ارائه و یا از طریق فاکس شماره 5237324 -0411 ارسال فرمایند