.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

تمدید ثبت الکترونیکی اطلاعات دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تا تاریخ 30/10/138

تمدید ثبت الکترونیکی اطلاعات دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تا تاریخ 30/10/1389

جهت مشاهده به لینک زیر مراجعه کنید

http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=41&ctl=Edit&mid=418&Code=1533