.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

عدم نیاز به استعلام دارایی در تنظیم قرارداد اجاره

نظربه اینکه طبق بندآلف رای شماره 43/17524-و-رمورخ 85/7/1 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران >هنگام تنظیم سنداجاره تکلیفی جهت اخذهرگونه گواهی وجودندارد>ووفق ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناددردفاتراسنادرسمی مصوب 30/10/86 هیات وزیران که دراجرای ماده 7 قانون مذکوروپس ازتهیه آن توسط سازمان ثبت اسنادواملاک کشورووزارت دادگستری به تصویب رسیده بودعینامراتب موردتائیدقرارگرفته بود(زیراهنگام تنظیم سنداجاره ،موجرهنوزبدهی به وزارت دارائی نداشته ومودی تلقی نمیشودوتاتیرماه سال بعدجهت تقدیم اظهارنامه دارای فرجه قانونی بوده ازطرف دیگروفق اصلاح تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380،واحدهای مسکونی کمتراز150 مترمربع درتهران و200 مترمربع درشهرستانها،ازمالیات مستغلاتی معاف میباشند)لکن وزارت اموراقتصادی ودارائی بدون توجه به مفادقانون تسهیل تنظیم اسناددردفاتراسنادرسمی که دفترخانه هنگام نقل وانتقال عین اراضی واملاک مکلف به اخذمفاصاحساب ازدارائی شده وهنگام انتقال منافع هیچ تکلیفی ندارددرخواست اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون مذکوررانمودکه پیروآن سازمان محترم ثبت اسنادواملاک نیزطی بخشنامه شماره 88/215904 مورخ 24/12/88 وبااستنادبه ماده 9 اصلاحی مذکور،دفاتراسنادرسمی رامکلف به اخذگواهی ازوزارات دارائی هنگام تنظیم اسنادصلح واجاره نمود. لذابه پیوست رای شماره 267-28/6/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه مذکورهیات وزیران ارسال میگرددفلذاکماکان دفاتراسنادرسمی تکلیفی به اخذمفاصاحساب ازدارائی نداشته ووفق ماده 26 اصلاحی قانون ثبت اسنادواملاک ،چنانچه مدت سنداجاره بیش از3 سال باشدبایدخلاصه معامله به ثبت محل ارسال گردد

http://sirousonline.com