.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

بازداشتی های کلی وتاتاریخ 2/3/88

جهت دانلود بازداشتی های امسال از اول فروردین تا امروز اینجا راکلیک کنید

جهت دانلود بازداشتی های اردیبهشت ماه اینجا راکلیک کنید

جهت دانلود بخشنامه های تاریخ ٣١/١/٨٨ بهمراه اشخاص ومحجورین واملاک بازداشتی ورفع شده اینجـــــا راکلیک کنید.

توجه دفاترزیربنابه گفته آقای  پوریعقوب مسئول دستگاه پوز(POS) تاچهارشنبه این هفته نصب خواهندشد

221-254-115-175-116-142-187-107-136-83-240-232-220-212-180-170-154-119-88-217-99-151-176-174-193-172-137-138

دفاتراعلام شده حتماکپی اجاره نامه یاسندمالکیت راداشته باشندتابهنگام نصب به مسئول مربوطه تحویل دهند.