.

قانون جامع حد نگار (کاداستر) منتشر شد

قانون مذکور، برابر ماده 17  آن ، از اول فروردین سال 1394 لازم الاجراست لیکن آئین نامه آن بموجب ماده 19 ، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری  ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن تهیه و به  تصویب  رئیس قوه قضائیه می رسد. بدلیل اینکه حذف دفاتر ثبت سند بموجب ماده 7 از فرایند تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی حذف میگردد لذا دفاتر اسناد رسمی کشور بی صبرانه در انتظار اجرایی شدن آن روز شماری می کنند.
امید است آئین نامه موضوع ماده 19 در ارتباط با سایر موارد مقرر در قانون بوده و رویه ثبت سند در دفاتر بدون اینکه در انتظار تصویب آئین نامه باشد، هرچه زودتر از چرخه کار دفاتر اسناد رسمی حذف شود.  

 

 مفاد قانون در لینک زیر

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4845

/ 0 نظر / 31 بازدید