.

کلاس و امتحان

1-مفهوم مال 2-حق مالی و غیرمالی 3-انواع حق عین 4-حق عینی و دینی 5-مقایسه حق عینی و دینی6-شخصیت حقوقی ترکه 7-تعریف عین و اقسام عین با توضیح مثال8-تعریف منفعت واقسام آن 9-مال مثلی وقیمی 10-اموال مصرف شدنی و قابل بقا’11-اموال منقول و غیرمنقول تعریف 12-آثارعملی تقسیم مال غیرمنقول و منقول 13-انواع مال غیرمنقول با توضیح و مثال14-غیرمنقول تبعی 15-اموال منقول واقسام آن 16-اموال عمومی واموال دولتی 17-مفهوم مباحات 18-عمل حقوقی حیازت 19-انواع مباخات 20-لقطه وضاله 21-اموالی که به حکم قانون انتقال ناپذیرند2مورد توضیح دهید 22-منظوراز مال حبس شده23-مال مرهون راتوضیح دهید 24-حق شفعه راتوضیح دهید25-اقسام شرط مانع انتقال 26-ضمانت اجرای شرط عدم انتقال 27-اقسام حقوق عینی راتوضیح دهید 28-تفاوت مالکیت منافع وحق انتفاع 29-اوصاف حق مالکیت 30-فرق مال مشاعی با کلی معین 31-شرط نتیجه و شرط فعل و شرط صفت

/ 0 نظر / 32 بازدید