.

پاسخ برخی سوالات متداول در مورد تعرفه جدید حق التحریر

پاسخ برخی سوالات متداول در مورد تعرفه جدید حق التحریر

در مورد تعرفه جدید تحریر مواردی که بیشتر مورد سوال است ذیلا به استحضار همکاران محترم میرساند ضمنا چنانچه همکاران محترم جهت تکمیل یا اصلاح مواردی را متذکر شوند در پاسخها لحاظ خواهد شد:

1-    اسنادی  که قبل از تاریخ 15 مرداد تنظیم و ثبت شده و امضای آن به زمان اجرایی شدن تعرفه جدید افتاده است مابه التفاوت حق التحریر وصول خواهد شد.

2-     در صورتیکه مابه التفاوت وصولی بابت بند یک فوق الذکر مربوط به ماههای گذشته باشد که صورتحساب آنها ارسال شده است لازمست است در آخرین صفحه دفتر در آمد پس از تمام شدن شدن مندرجات حساب ماهانه سطر یا سطرهایی به این موضوع اختصاص و ده درصد کانون و 15 درصد کانون و کارکنان نیز لازمست واریز شود.

3-    برابر قسمت اخیر تبصره 3 تعرفه 94 اگر در اثر اضافه شدن نفرات زاید بر دو نفر صفحه یا صفحاتی نیز به سند تنظیمی اضافه شود در اینصورت بابت چنین صفحه اضافی هزینه صفحه اضافی وصول نخواهد شد بعبارت دیگر اگر به مقدار فضای سطوری که مربوط به نفر یا نفرات اضافه میباشد از انتهای سند کسر شود صفحه یا صفحاتی کمتر گردد در اینصورت چنین صفحه یا صفحاتی حق التحریر صفحه اضافی نخواهد داشت لکن در فرض حذف نفرات اضافی اگر از صفحات سند کم نشود در اینصورت هم به صفحات اضافه  و هم به نفرات اضافه حق التحریر تعلق میگیرد.

4-    برای محاسبه تعداد برابر اصل ، اصل سندی که تصدیق میشود ملاک است نه برگ فتوکپی لذا وقتی پشت و روی کارت ملی و شناسنامه همگی در یک صفحه کپی شود برای هرکدام از آنها هزینه مجزا محاسبه و وصول خواهد شد و برای هرکدام مهرو امضای  تصدیق مجزا زده خواهد شد.

5-    فسخی که در ردیف 1 درج شده است و تحریر آن 400000 ریال تعیین شده است مربوط به اسنادی مانند قطعی غیر منقول و رهنی میباشد و فسخی که در قسمت آخر ردیف 10  با حق التحریر 200000 ریال درج شده برای اسناد متفرقه میباشد.

6-    اعلام پاسخ دفترخانه به هرگونه مکاتباتی که با دفترخانه میشود اعم از اداره ثبت، مراجع قضایی ، کلیه ادارات و سازمانها ونهادها و شرکتها و دفاتر اسنادرسمی دیگر،  مشمول قسمت اخیر بند 12 سایر خدمات ثبتی است.

7- در مورد نفرات اضافی،مقرله و رضایت گیرنده  و متعهد له جزو نفرات اضافی محسوب نمیشوند  زیرا متعهد سند نیستند. در مورد تفویض وکالت که موکل یا موکلین اولیه را سامانه درج مینماید، همچنانیکه در تنظیم سند قطعی وکیل محاسبه نمیشود و موکلین محاسبه میشوند لذا در تفویض وکالت نیز محاسبه نفرات بر اساس تعداد اصیل صحیح تر و منطقی تر است لذا اولین موکل یا اولین موکلین جزو نفرات محاسبه و وکیل یا وکلایی که جهت امضای سند تفویض وکالت مراجعه مینماید جزو نفرات محسوب نخواهند شد. 

8- هزینه فک رهن به ازای هر وثیقه در یک سند رهنی یک هزینه تعلق میگیرد بنابراین :

یک سند رهنی

یک مورد وثیقه

یک هزینه فک رهن

یک سند رهنی

دو مورد وثیقه

دو هزینه فک رهن

دو سند رهنی

یک ملک وثیقه در هر کدام

دو هزینه  فک رهن

دو سند رهنی

دو ملک وثیقه

چهار هزینه فک رهن

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی

/ 0 نظر / 98 بازدید