.

بازداشتی 19/12

تاریخ بخشنامه ها ١٨/١٢ میباشد.جهت دانلود اینجا راکلیک کنید.توجه:دربخشنامه های فوق بعلت تکراری بودن برخی از بخشنامه هاتعداد آنها افزایش یافته بود.افرادممنوع المعامله رفع ممنوع المعامله و محجورین

/ 0 نظر / 3 بازدید