.

نقص مدارک دفتریارانی که در آزمون اختبار اسفند ماه شرکت کردند

از شهرستان تبریز :

آقایان و خانمها کریم رنجبر - سعید صلاحی مهر - حامد ساعی - سعید مسلحی - رحیم محمدزاده - ناصر شعبانپور - محمدحسین حضرت پور - معصومه پورمطلب - گیتی وندامن - مهری باغبان حامدی - لیدا خانقلی زاده - مهری هادی - رعنا میرزاپور .

از شهرستان میانه :

آقای بابک نظری

از شهرستان سراب :

آقای محمد خلیل نژاد

از شهرستان هشترود :

آقای جبرائیل غفارزاده

از شهرستان مراغه :

آقای اکبر مهری - آقای رحیم روشتی اصل - خانم فاطمه جاویدی - خانم فریده ندیمی .

/ 0 نظر / 32 بازدید