.

عدم رعایت تقسیم اسناد مسکن مهر از سوی عده ای از همکاران

حسب اطلاع ،تعداد اندکی از همکاران بدون در نظر گرفتن موازین قانونی و اطلاعیه های قبلی جامعه بطور مستقیم اقدام به تنظیم اسناد مسکن مهر مینمایند لذا موکدا اعلام میگردد:نامه  مدیر فنی استانداری محترم که دستاویزی برای عده قلیلی از همکاران  قرار گرفته مستند تنظیم اسناد مسکن مهر نبوده و بر خلاف مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد میباشد.  و جامعه سردفتران و دفتریاران استان که بموجب اختیارات تفویضی از طرف کمیسیون مسئول تقسیم اسناد مذبور میباشد ، حسب وظیفه و دفاع از حقوق همکارانی که با احترام به موازین قانونی از تنظیم اسناد مذکور خودداری نموده اند ، بناچار همکارانی را که بهر دلیل مصوبات کمیسیون و بخشنامه سازمان ثبت را رعایت نمینمایند ضمن بازرسی ،گزارش خواهد نمود. امید است کلیه عزیزان همکار  در رعایت چنین مواردی خود پیشقدم باشند تا بعدا جای گلایه ای باقی نماند.

/ 0 نظر / 34 بازدید